Privacy statement

Consolid is dé detacheerder en opleider van kandidaten/medewerkers in Vervoer en Veiligheid.

Voor de dienstverlening van Consolid is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Consolid hecht veel waarde aan jouw privacy en houdt zich daarom strikt aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy. Consolid realiseert zich dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. In dit privacy statement vind je meer informatie over welke persoonsgegevens Consolid van jou verwerkt, waar Consolid deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden Consolid deze persoonsgegevens verwerkt, wanneer Consolid de persoonsgegevens met derden deelt, wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten jij hebt ten aanzien van deze persoonsgegevens.

De bepalingen in dit privacy statement zijn van toepassing op:

 1. Bezoekers van de website van Consolid (www.consolid.nl, hierna: de “Website”);
 2. Aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende inschrijven via de Website bij Consolid;
 3. (interne) Werknemers van Consolid die door middel van het inschrijfformulier op de Website solliciteren op interne vacatures bij Consolid;
 4. Werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Consolid) die de Website bezoeken;
 5. Alle andere personen die met Consolid contact opnemen en van wie Consolid persoonsgegevens verwerkt.

De informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens ná inschrijving via de website (namelijk bij bemiddeling naar arbeid, totstandkoming van een arbeidsovereenkomst en gedurende de arbeidsovereenkomst), is opgenomen in ons uitgebreidere Privacyreglement. Na inschrijving stellen we je direct op de hoogte van dit Privacyreglement. Het Privacyregelement is ook op te vragen, door een e-mail te zenden naar HRM@consolid.nl.

Artikel 1. Definities

In dit privacy statement wordt verstaan onder:

 1. Consolid: Consolid B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WT) Hoofddorp aan de Siriusdreef 49, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33228652 en alle aan haar gelieerde vennootschappen:
 • Consolid Personenvervoer
 • Consolid Openbaar Vervoer
 • Consolid Beveiliging
 • Consolid Transport & Logistiek
 • Consolid Personeelsdiensten
 • Consolid Rail
 • Consolid Payroll
 • Consolid Drones
 1. derde: ieder, niet zijnde jij, Consolid, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 2. jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door Consolid worden verwerkt;
 3. opdrachtgevers: de opdrachtgevers van Consolid; de bedrijven waaraan jij (potentieel) ter beschikking wordt gesteld om arbeid te gaan verrichten;
 4. persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
 5. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jij aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 6. verantwoordelijke: Consolid;
 7. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 8. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2. Reikwijdte privacy statement

 1. De volgende artikelen zijn van toepassing op de volgende groepen betrokkenen:
  • aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Consolid en (interne) werknemers van Consolid die solliciteren op interne vacatures op de Website: alle artikelen, met uitzondering van artikel 11;
  • (interne) werknemers van Consolid die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel): alle artikelen, met uitzondering van artikel 11;
  • alle bezoekers van onze website: alle artikelen;
  • werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Consolid): alle artikelen met uitzondering van artikel 6;
   alle andere personen die met Consolid contact opnemen en van wie Consolid persoonsgegevens verwerkt: alle artikelen met uitzondering van artikelen 6 en 11.

Artikel 3. Wanneer ontvangen wij van jou persoonsgegevens?

Consolid ontvangt in de volgende situaties jouw persoonsgegevens:

 1. Wanneer je de Website bezoekt;
 2. Wanneer je contact opneemt met Consolid, bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch;
 3. Wanneer je je via de Website als aspirant-uitzendkracht inschrijft bij Consolid via de Website; en
 4. Wanneer je als (interne) werknemer van Consolid via de Website solliciteert op (interne) vacatures bij Consolid;

Artikel 4. Welke persoonsgegevens verwerkt Consolid?

Consolid verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Bezoek Website
  Bij een bezoek aan de Website slaan onze gegevens automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, datum, tijd van het bezoek en het mobiele besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruikt van onze website). De domeinnaam van de referentiesite wordt ook opgeslagen. Ook vergaart Consolid informatie over bezoekpatronen en sitegebruik.
 2. Contact met Consolid
  Bij contact met Consolid worden de volgende gegevens gevraagd en opgeslagen: Naam, bedrijfsnaam (optioneel), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres en een eventuele bijlage.
 3. Inschrijving als aspirant-uitzendkracht of sollicitatie als (interne)werknemer
  Bij inschrijving op de website van Consolid worden de volgende gegevens gevraagd en opgeslagen: Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijzen en vervoer.

Artikel 5. Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens worden door Consolid enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

De bemiddeling naar arbeid op basis van jouw inschrijving/(interne) sollicitatie bij Consolid:

 • de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
 • de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeid (op basis van een andere functie) bij Consolid;
 • het informeren van jou over onze dienstverlening;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover die op Consolid rusten; en
 • het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis (indien van toepassing).

Optimalisatie Website, diensten, producten en informatieverschaffing:

 • het optimaliseren van (de indeling van) onze Website, diensten en producten en het verbeteren van de informatieverschaffing daarover d.m.v. de automatisch op deze website opgeslagen en gegenereerde informatie van jou; en
 • het plaatsen van cookies op jouw computer, smartphone of tablet tijdens het gebruik van de Website.

Het onderhouden van contact met jou:

 • als jij Consolid om informatie verzoekt, dan verwerkt Consolid de daarvoor versterkte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

 • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • het doen van online enquêtes
 • het voeren van klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij wij jouw contactgegevens gebruiken om een verzoek voor deelname toe te sturen; en
 • het analyseren van het offline en online contact met jou, daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij jou kunnen identificeren.
 1. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
 • Je hebt toestemming gegeven;
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Consolid rust;
 • Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Consolid of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Consolid en/of de derde.

 Artikel 6. Inschrijving bij Consolid

 1. Jij kunt je bij Consolid inschrijven op twee manieren: (1) door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de website van Consolid of (2) bij een van de vestigingen van Consolid. Als je je digitaal inschrijft, verzoeken wij je de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
 1. Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je curriculum vitae (hierna: “cv”) aan ons te verschaffen. Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden:
 • Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Gewenste beroepen/functies
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Cursussen
 • Competenties
 1. Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 heeft Consolid niet nodig voor de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling. Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je cv opnemen - of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan Consolid verstrekken - dan geef je door het uploaden van je cv of door het op andere wijze verstrekken van je cv toestemming aan Consolid om die persoonsgegevens te verwerken.
 2. De volgende persoonsgegevens heeft Consolid in elk geval niet nodig voor de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling. Consolid raadt het jou dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen:
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Raciale of etnische afkomst
 • Politieke gezindheid
 • Lichamelijke of geestelijke gezondheid
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij
 • Strafrechtelijke gegevens

We raden je af om de volgende gegevens (die ook op een identiteitsbewijs) staan, te vermelden op je cv:

 • nationaliteit
 • (pas)foto
 • Burgerservicenummer (BSN)

Artikel 7. Bewaartermijnen

 1. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit privacy statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.
 2. Indien je niet werkzaam bent geweest voor Consolid, bewaart Consolid jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan vier weken, tenzij je Consolid toestemming hebt gegeven om jouw gegevens maximaal twee jaar te bewaren.
 3. Op het moment dat jij aan Consolid mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Consolid jouw persoonsgegevens op dat moment direct uit haar systeem.
 4. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

 Artikel 8. Beveiliging

 1. Consolid hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens, dat, binnen, de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.
 2. Dossiers ten behoeve van opleidingskandidaten, beschikbare medewerkers en actieve medewerkers worden zowel digitaal als in “hard copy” bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Consolid. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel.
 3. De veiligheid van jouw persoonsgegevens hang uiteraard ook samen met het door jou gehanteerde niveau van beveiliging. Je dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat je zorgvuldig omgaat met het adresseren van jouw e-mail of correspondentie via een ander medium, de toegang en beveiliging van jouw e-mailaccount dat je gebruikt voor communicatie met Consolid.

 Artikel 9. Cookies

 1. Consolid maakt op de website gebruik van “cookies” en andere vergelijkbare technieken. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat tijdens het gebruik van de Website op jouw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website jouw computer herkennen.
 2. Consolid maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat navigatie door onze Website prettig is.

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Websites jij op welk moment bezoekt. De analytische cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Inc. genereert met de Google Analytics diensten actueel inzicht in het gebruik van de Website en ook stelt Google Inc. (anonieme) rapportages van het Website gebruik. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Consolid heeft geen invloed op de gegevens die Google aan derden verstrekt. Wij hebben de Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hier (https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/) meer lezen over de cookies die door Google Inc. worden gebruikt. Je kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de opt-out van Google Inc., dan worden jouw gegevens niet meer gebruikt door Google Analytics, klik dan hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Wij gebruiken tracking cookies, om de content af te stemmen op jouw profiel. Wanneer je onze Website bezoekt registreren wij jouw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en –versie, taalinstellingen, de pagina via welke jij naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die je hebt bezocht. Consolid gebruikt daarnaast cookies om jouw zoekvoorkeuren te onthouden zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen als je de vacature pagina opnieuw bezoekt. Om inzicht te krijgen in hoe vaak een vacature bekeken wordt, wordt er op jouw computer per vacature een cookie geplaatst om dubbele tellingen te voorkomen. Als je onze website via een mobiel apparaat (smartphone of tablet) bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van jouw mobiele apparaat. Tracking cookies zijn niet gekoppeld aan jouw naam of e-mailadres of andere informatie (vertrouwelijke of niet-vertrouwelijke) informatie die Consolid van jou heeft.

Daarnaast vind je op onze Website buttons naar social media, zoals LinkedIn, Facebook Twitter, Instagram, YouTube en Pinterest. Via deze buttons kan de content van onze Website worden gedeeld op sociale media en wordt aanvullende content beschikbaar gesteld. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij iets van onze Website wilt delen. De cookies gerelateerd aan social media worden niet door Consolid geplaatst maar door deze derde partijen, Consolid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies, zie artikel 13 hieronder over privacy statements van derde partijen.

 1. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor de instellingen van jouw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, je kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.
Cookie Domein Bewaartermijn Uitleg
ASP.NET_SessionId consolid.nl sessie Nodig voor essentiële functionaliteit website
__RequestVerificationToken consolid.nl sessie Voorkomt misbruik van formulieren
header, page, query, filter consolid.nl 1 jaar Functionele cookies voor zoeken op consolid.nl
_ga, _gat, _gid consolid.nl 2 jaar, sessie, 1 dag Analytics (Anoniem)
tsrvid, _gs, _gu, _gw, _uetsid, PHPSESSID, cfid, cftoken, cookie_notice_accepted, _ga, _gat_UA-18789410-7, _gat_UA-18789410-8, _gid, _hjIncludedInSample, feedbackcompany.com sessie, 1 dag, 1 jaar, 2 jaar Functionele en anonieme cookies van Feedbackcompany.com review software
__cfduid, __zlcmid zopim.com 1 jaar Functionele cookies van Zopim Chat


Artikel 10. Derden

  1. Consolid deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die je aan Consolid hebt verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.
  2. Consolid schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Consolid persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen. Consolid autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Consolid sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11. Zakelijke relaties

 1. Van werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (hierna: “relaties”) verwerken we de volgende persoonsgegevens:
 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 1. Consolid kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Consolid de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Consolid daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.
 2. Consolid bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de geldende wet- en/of regelgeving.
 3. De persoonsgegevens van relaties worden door Consolid enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het onderhouden van een zakelijke relatie;
 • Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie;
 • Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Consolid en de (onderneming van de) relatie;
 • Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten;
 • Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Consolid rusten.
 1. De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
 • Je hebt toestemming gegeven;
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Consolid rust;
 • Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Consolid of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Consolid en/of de derde.

Artikel 12. Rechten

 1. Je hebt het recht om:
 • Uitsluitsel te krijgen van Consolid over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op het moment dat Consolid bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht die persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;
 • Rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Consolid;
 • Consolid te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen, wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens door Consolid te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Jouw persoonsgegevens, die je aan Consolid hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Consolid geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Onverwijld geïnformeerd te worden door Consolid, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij Consolid hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 1. Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je een e-mail zenden naar HRM@consolid.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 13. Privacy Policy Derden

Het privacy statement van Consolid is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Consolid een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Consolid aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookie policies van die website, voordat je die websites bezoekt.

Artikel 14. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kun je altijd vinden op de Website (www.consolid.nl) Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Versie: mei 2018

Artikel 15. Contact

 1. Mocht je vragen hebben over dit privacy statement, neem dan contact met Consolid op. Dit kan per e-mail via HRM@consolid.nl of telefonisch via 020-5861192 (HRM) of per gewone post: Consolid, t.a.v. HRM, Siriusdreef 49, 2132 WT Hoofddorp.
 2. Consolid zal uiterlijk binnen vier weken op jouw vragen reageren.