D baan.
o

Privacy statement

Voor de dienstverlening van Consolid is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Consolid hecht veel waarde aan jouw privacy en houdt zich daarom strikt aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy. Consolid realiseert zich dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld.

In dit privacy statement vind je meer informatie over welke persoonsgegevens Consolid van jou verwerkt, waar Consolid deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden Consolid deze persoonsgegevens verwerkt, wanneer Consolid de persoonsgegevens met derden deelt, wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van persoonsgegevens, hoe lang Consolid deze persoonsgegevens bewaart en welke rechten jij hebt ten aanzien van de verwerkingen van deze persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Consolid Beheer B.V., inclusief haar entiteiten Consolid B.V., Consolid Groep B.V., Consolid Academy B.V. en Autoreset B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2132 WT) Hoofddorp aan de Siriusdreef 49, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319946 en alle aan haar gelieerde vennootschappen, zijnde:

 • Consolid Openbaar Vervoer

 • Consolid Transport & Logistiek

 • Consolid Personeelsdiensten

 • Consolid Rail

 • de labels ‘De Nieuwe Koetsiers’ en ‘Oudstanding’ als onderdeel van Consolid Groep B.V .

Van wie en wanneer verwerkt Consolid persoonsgegevens?
De bepalingen in dit privacy statement zijn van toepassing op:

 • Alle bezoekers van de websites van Consolid, Oudstanding, Autoreset en/of De Nieuwe Koetsiers (hierna: de “Website”);

 • Aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende inschrijven en/of sollicitanten die op een (interne) vacature reageren;

 • Opleidingskandidaten die via de Consolid worden opgeleid;

 • Uitzendkrachten van Consolid die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers;

 • Interne werknemers van Consolid (kantoorpersoneel);

 • Werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Consolid);

 • Alle andere personen die contact met Consolid opnemen en van wie Consolid persoonsgegevens verwerkt.

Consolid ontvangt en verwerkt jouw persoonsgegevens op het moment dat je op enigerlei wijze contact met ons opneemt en gegevens achterlaat. Dit kan zijn wanneer je onze Website bezoekt (bijvoorbeeld om je als aspirant-uitzendkracht in te schrijven), maar bijvoorbeeld ook wanneer je op één van onze vestigingen langskomt of per post, e-mail of telefonisch contact opneemt met Consolid.

Consolid maakt op de Website gebruik van “cookies” en hiermee vergelijkbare technieken die tijdens het gebruik van de Website op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Hiermee verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat (incl. URL of IP-adres) en het browsertype waarmee je onze Website bezoekt. De domeinnaam van de referentiesite wordt opgeslagen. Ook vergaart Consolid informatie over bezoekpatronen en sitegebruik. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website verwijzen wij je naar het cookiestatement.

Waarvoor gebruikt Consolid jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door Consolid alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De bemiddeling naar arbeid op basis van jouw inschrijving/sollicitatie bij Consolid en/of het aangaan van een arbeidsverhouding met Consolid en/of het volgen van een opleiding via Consolid:

 • De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling en/of opleiding;

 • De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeids (op basis van een andere functie) bij Consolid;

 • Het informeren van jou over onze dienstverlening;

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Consolid rusten;

 • Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis; 

 • Het aangaan en onderhouden van een arbeidsverhouding en het voeren van de daarvoor relevante personeels- en salarisadministratie;

 • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of opleidingsovereenkomst (inclusief het vastleggen van de voortgang en behaalde resultaten) tussen jou en Consolid;

 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Consolid en onze opdrachtgevers;

 • Het onderhouden van contact met jou (als jij Consolid om informatie verzoekt, dan verwerken wij de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om jouw vragen te kunnen beantwoorden);

 • Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld opleidingen en testen;

 • Het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;

 • Het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of jij daarvoor in aanmerking komt);

 • Het verlenen van toegang tot onze besloten web omgeving (indien van toepassing);

  Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens:

 • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;

 • Het doen van enquêtes (van tijd tot tijd kan Consolid jou vragen om een online enquête op haar website in te vullen; indien je ervoor kiest om hier aan deel te nemen kan Consolid je vragen naar persoonlijke gegevens. Consolid zal met die gegevens omgaan zoals bepaald in haar privacy statement);

 • Het voeren van klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij wij jouw contactgegevens gebruiken om een verzoek voor deelname toe te sturen;

 • Het analyseren van het offline en online contact met u. Daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij jou kunnen identificeren.

 • Het optimaliseren van (de indeling van) onze Website, diensten en producten en het verbeteren van de informatieverschaffing daarover d.m.v. de automatisch op deze website opgeslagen en gegenereerde informatie van jou (incl. het plaatsen van cookies tijdens het gebruik van onze Website, zie hierover ons cookiestatement).

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Het onderhouden van een zakelijke relatie;

 • Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie;

 • Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Consolid en de (onderneming van de) relatie;

 • Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten;

 • Het verlenen van toegang tot onze besloten web omgeving (indien van toepassing);

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Consolid rusten.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;

 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Consolid rust;

 • Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Consolid of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Consolid en/of de derde.

 • Je hebt toestemming gegeven;

Welke persoonsgegevens verwerkt Consolid van jou?

Inschrijving of sollicitatie op (interne) vacature Consolid (incl. inschrijving op opleidingsplaats):
Als je je via de Website of bij één van de vestigingen van Consolid inschrijft dan wel solliciteert naar een (interne) vacature bij Consolid of een opleidingsplaats, worden de volgende persoonsgegevens aan jou gevraagd en door ons verwerkt:

 • NAW-gegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • (Mogelijk) een kopie identiteitsbewijs; 

 • Over welke opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten je beschikt (voor zover relevant)

 • Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie/opleiding)

 • Opleidingsniveau

 • Of je in het bezit bent van eigen vervoer

Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je cv aan ons te verschaffen, Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden:

 • NAW-gegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gewenste beroepen/functies

 • Werkervaring, opleidingen, cursussen en competenties

Andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld heeft Consolid niet nodig voor de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling. Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan voorgenoemde gegevens in jouw cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in jouw cv opnemen - of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan Consolid verstrekken - dan geef je door het uploaden van jouw cv of door het op andere wijze verstrekken van jouw cv, toestemming aan Consolid om die persoonsgegevens te verwerken.

De volgende persoonsgegevens heeft Consolid in elk geval niet nodig voor de beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling. Consolid raadt het dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging

 • Raciale of etnische afkomst

 • Politieke gezindheid

 • Lichamelijke of geestelijke gezondheid

 • Seksuele leven

 • Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij

 • Strafrechtelijke gegevens

Ondanks dat Consolid een kopie van jouw identiteitsbewijs maakt, op het moment dat jij je inschrijft, raden we je af om de volgende gegevens (die op een identiteitsbewijs) staan, te vermelden op je cv:

 • nationaliteit

 • (pas)foto

 • Burgerservicenummer (BSN)

Bemiddeling naar arbeid
Als wij je gaan bemiddelen naar arbeid verzoeken wij je de volgende aanvullende persoonsgegevens aan ons door te geven:

 • Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit);

 • Dubbelzijdige kopie geldig rijbewijs (voor zover functierelevant);

 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)

Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid, kan Consolid zich in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over jouw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan Consolid verstrekt (en dus door Consolid verwerkt) nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het Consolid toegestaan om in de administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zal Consolid daarover niets in de administratie opnemen.

Je hoeft geen gegevens over jouw gezondheid te verstrekken aan Consolid indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar je solliciteert. Je bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan je weet of moet begrijpen dat deze je ongeschikt maken voor de functie.

Totstandkoming arbeidsovereenkomst en aanvang terbeschikkingstelling
Op het moment dat Consolid met jou een arbeidsovereenkomst sluit, zal Consolid de volgende persoonsgegevens opnemen in haar administratie:

 • Bankrekeningnummer en kopie bankpas

 • Burgerlijke staat

 • Geboorteplaats

 • Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur

Indien Consolid nog niet/niet meer beschikt over een kopie van jouw identiteitsbewijs, dan neemt Consolid, op het moment dat zij een arbeidsovereenkomst met jou aangaat, (opnieuw) een kopie daarvan op in haar administratie. Dit betekent dus ook dat we de op het identiteitsbewijs vermelde gegevens van jou verwerken, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).

Gedurende de arbeidsovereenkomst
Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Consolid toegestaan bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, werkaantekeningen, vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren.

Het is Consolid toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring.

In geval van ziekte kan Consolid de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

 • De vermoedelijke duur van het verzuim;

 • De lopende afspraken en werkzaamheden;

 • Of je onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als je minimaal twee maanden in dienst bent bij Consolid, mag bij de melding ook worden gevraagd of je onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet);

 • Of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werk gerelateerd is);

 • Of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres).

De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over jou aan Consolid verstrekken (en mag Consolid dus ook verwerken):

 • De werkzaamheden waartoe je niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen).

 • Nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van jou werk gerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie).

 • De mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);

 • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die Consolid voor de re-integratie moet treffen.

 • De verwachte duur van het verzuim.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in dit privacy statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Indien je niet werkzaam bent geweest voor Consolid, bewaart Consolid jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan vier weken, tenzij je Consolid toestemming hebt gegeven om jouw gegevens maximaal twee jaar te bewaren. Indien een kopie van jouw identiteitsbewijs is gemaakt bij jouw inschrijving, dan vernietigt Consolid het afschrift in elk geval uiterlijk vier weken nadat het afschrift in de administratie van Consolid is opgenomen, tenzij je met Consolid een arbeidsovereenkomst bent aangegaan in die periode van vier weken.

Op het moment dat je aan Consolid mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Consolid jouw persoonsgegevens op dat moment direct uit haar systemen.

Indien jij een opleiding via Consolid hebt gevolgd, bewaart Consolid jouw persoonsgegevens vijf jaar.

Als er tussen jou en Consolid een arbeidsovereenkomst is geweest en deze is geëindigd, zal Consolid jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Consolid een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Een langere bewaarplicht geldt voor Consolid in de volgende situaties:

 • Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is;

 • Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie geldt dat Consolid deze gedurende 7 jaar bewaart. Consolid is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie “actuele waarde” heeft – en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.;

 • De hieronder opgesomde gegevens zal Consolid tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Consolid is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting:

 • Formulier loonheffingen dat je hebt ingevuld;

 • Kopie identiteitsbewijs;

 • Verklaringen en beschikkingen die Consolid van jou heeft ontvangen;

 • Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode, woonplaats, en in geval je niet in Nederland woont, het woonland en regio.

Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

Indien er gedurende jouw dienstverband (bij langdurige ziekte) een re-integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten, bewaart Consolid dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door Consolid worden opgenomen in jouw personeelsdossier.

Verstrekking aan derden
Voor de bemiddeling naar arbeid is het noodzakelijk dat Consolid jouw persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Consolid houdt daarbij rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Consolid hebt verstrekt. Consolid zal, zonder dat jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:

 • Naam

 • Woonplaat

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)

 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)

 • Opleidingen, cursussen en stages (indien en voor zover van belang voor de functie)

 • Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)

In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan Consolid ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:

 • Dat een VOG aan jou is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever;

 • Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.

 • Indien een medische keuring vereist is: of je (op basis van de medische keuring) geschikt bent voor de functie.

Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Consolid, dan kan Consolid (naast de gegevens die Consolid al eerder heeft mogen verstrekken) de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever verstrekken:

 • Adresgegevens

 • E-mail

 • Telefoonnummer

 • Burgerservicenummer (BSN)

 • Nummer identiteitsbewijs en geldigheidsduur

 • Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur

 • Dat je in het bezit bent van een geneeskundige verklaring en de geldigheidsduur (indien relevant voor de functie)

Indien je verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (en je geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), is Consolid wettelijke verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Consolid zal dit ook doen.

In principe zal Consolid geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem hebben verstrekt. Er kunnen zich echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van jou noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Consolid of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re-integratie activiteiten of aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van Consolid en/of de opdrachtgever en jouw fundamentele rechten en vrijheden. Consolid zal jou altijd informeren over de verstrekking van deze gegevens aan de opdrachtgever.

Anders dan aan de opdrachtgevers van Consolid, kan Consolid de volgende persoonsgegevens verstrekken aan een opleidingsinstituut, docenten, een keuringsinstituut, rijscholen, examenbureaus (o.a. CBR), marketing agency’s en/of hostingproviders, in het kader van een door jou te volgen opleiding:

 • Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Consolid kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dat verenigbaar is met de eerdergenoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die Consolid heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Consolid zal hiertoe pas overgaan, indien zij daartoe gerechtigd is en daarvoor voldoende noodzaak bestaat.

Consolid kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Consolid de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Consolid daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat jij daarvoor toestemming hebt verleend.

Consolid deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die jij aan Consolid hebt verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

Consolid schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Consolid persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen. Consolid autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Consolid sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging
Consolid hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Dossiers ten behoeve van beschikbare kandidaten en actieve kandidaten worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Consolid. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het door jou gehanteerde niveau van beveiliging. Je dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat je zorgvuldig omgaat met het adresseren van jouw e-mail of correspondentie via een ander medium en de toegang en beveiliging van jouw e-mailaccount dat je gebruikt voor communicatie met Consolid.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om:

 • Uitsluitsel te krijgen van Consolid over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op het moment dat Consolid bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht die persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;

 • Rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Consolid;

 • Consolid te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen wanneer zich een situatie voordoet waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens door Consolid te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • Jouw persoonsgegevens, die jij aan Consolid hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Consolid geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 • Onverwijld geïnformeerd te worden door Consolid, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij Consolid hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kun je een e-mail zenden naar HRM@consolid.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Privacy Policy Derden
Het privacy statement van Consolid is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Consolid een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Consolid aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookie policies van die website, voordat je die websites bezoekt.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kun je altijd vinden op de Website (www.consolid.nl) Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Contact
Mocht je vragen hebben over dit privacy statement, neem dan contact met Consolid op. Dit kan per e-mail via HRM@consolid.nl, telefonisch via 020-5861192 (HRM) of per gewone post: Consolid, t.a.v. HRM, Siriusdreef 49, 2132 WT Hoofddorp.

Consolid zal uiterlijk binnen vier weken op jouw vragen reageren.